فرش های خودرنگ طبیعی
نخ در متر مربع : ۰ شانه در متر : ۰ تراکم پود در متر : ۰
نخ خاب : 100% پشم خوردنگ طبیعی نخ تار : 100% پشم نخ پود : 100% پنبه